REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego PIN-UPS


I. Definicje W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

 1. k.c. ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny;
 2. Klient ? konsument nabywający Produkty marki PIN-UPS w sklepie internetowym PIN-UPS.PL;
 3. PIN-UPS ? PIN-UPS Maria żabicka z siedzibą przy ul.łubinowa 55/3, 70-785 SZCZECIN , REGON 811802565

  , NIP 9551407908

 4. Regulamin ? niniejszy regulamin;
 5. Sklep PIN-UPS.PL ? sklep internetowy prowadzony przez PIN-UPS;
 6. Produkty ? marki PIN-UPS oferowane do sprzedaży w sklepie PIN-UPS.PL ? produkowane na indywidualne zamówienie / szyte na miarę według indywidualnych wymiarów podanych przez Klienta oraz importowane z Polski.
 7. Umowa sprzedaży ? umowa zawierana przez Klienta z PIN-UPS, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu PIN-UPS.PL – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu PIN-UPS.PL, zasady składania zamówień w sklepie PIN-UPS.PL oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Sklep PIN-UPS.PL prowadzony jest przez PIN-UPS i umożliwia nabywanie Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.PIN-UPS.PL.
 3. Informacje o produktach w sklepie PIN-UPS.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Produktów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Obecność Produktu w sklepie internetowym PIN-UPS.PL nie oznacza dostępności komponentów niezbędnych do wytworzenia Produktu i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Produkty w Sklepie PIN-UPS.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Produktów, ich cen, materiałów z których są wykonane, itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

III. Zasady korzystania ze sklepu PIN-UPS

 1. Sklep PIN-UPS.PL umożliwia nabywanie oferowanych w nim Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PIN-UPS.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu PIN-UPS.PL lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu PIN-UPS.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Klient Sklepu PIN-UPS.PL, zobowiązany jest do: – Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; – Korzystania ze Sklepu PIN-UPS.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; – Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu PIN-UPS.PL niezamówionej informacji handlowej; – Korzystania ze Sklepu PIN-UPS.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu PIN-UPS.PL; – Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu PIN-UPS.PL do użytku własnego; – Korzystania ze Sklepu PIN-UPS.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu PIN-UPS.PL.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty marki PIN-UPS które produkowane na indywidualne zamówienie / szyte na miarę według indywidualnych wymiarów podanych przez Klienta w procesie składania zamówienia;
 3. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem przerw technicznych koniecznych dla sprawnego działania systemu.
 4. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta za zamówione Produkty. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu PIN-UPS.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu PIN-UPS.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Produktu Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
 7. PIN-UPS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od PIN-UPS, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami, jednakże PIN-UPS jest zwolniony od odpowiedzialności ? także względem konsumenta ? jeśli niedostarczenie Produktu / opóźnienie w dostarczeniu Produktu jest następstwem błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu PIN-UPS.PL, ich kolorystyki, podania indywidualnych rozmiarów Klienta oraz ilości poprzez dodanie ich do ?Koszyka?.
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem ?Kupuję i płacę? Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Produktów oraz wystawienia faktury VAT.
 10. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem ?Kupuję i płacę?) stanowi ofertę Klienta złożoną PIN-UPS w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu PIN-UPS.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep PIN-UPS.PL oferty nabycia Produktów przez Klienta.
 12. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji?) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 14. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od PIN-UPS potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z PIN-UPS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować PIN-UPS o rezygnacji z zamówienia.
 15. Sklep PIN-UPS.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. Dostawa i odbiór

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie PIN-UPS.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika PIN-UPS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską i DPD. Opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy dla dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. O maksymalnym terminie realizacji zamówienia PIN-UPS informuje na stronie danego Produktu. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata przez Klienta za zamówione Produkty.
 4. W przypadku braku w magazynie niektórych komponentów niezbędnych do wytworzenia Produktu (np. wybrany rodzaj / kolor materiału, itp.) Klient otrzymuje od PIN-UPS informację (na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym) o dostępności i terminach realizacji Produktu. W takiej sytuacji klient może: –  Zrezygnować z realizacji zamówienia –  Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia

W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, PIN-UPS może anulować zamówienie Klienta w całości, informując o tym Klienta, co doprowadzi do rozwiązania umowy.


VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

 1. Cena danego Produktu podawana jest na stronie internetowej sklepu PIN-UPS.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie PIN-UPS.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
 2. Ceny Produktów w sklepie PIN-UPS.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich, przy czym klient ma możliwość zmiany waluty na dolar amerykański (USD) albo EURO, dostosowując ustawienia na stronie sklepu PIN-UPS.PL
 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta. PIN-UPS umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową / debetową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl oraz PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep PIN-UPS.PL potwierdzenia z systemu płatniczego Przelewy 24 lub PayPal o poprawnym wykonaniu płatności.
 4. PIN-UPS zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie PIN-UPS.PL, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu PIN-UPS.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w sklepie PIN-UPS.PL przed dokonaniem ww. zmian.

VII. Karty podarunkowe

 1. PIN-UPS oferuje swoim Klientom możliwość nabycia Produktów przy użyciu specjalnych kart podarunkowych, kupionych w sklepie PIN-UPS.PL lub otrzymanych od PIN-UPS w prezencie.
 2. Karta podarunkowa na życzenie Klienta może zostać wysłana wraz z dedykacją na wskazany adres.
 3. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie. PIN-UPS nie weryfikuje tożsamości osoby korzystającej z karty podarunkowej w sklepie PIN-UPS.PL. Jedynym warunkiem skorzystania z karty jest podanie w trakcie składania zamówienia informacji znajdujących się na karcie.
 4. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła w ciągu 14 dni.
 5. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie prezentowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, zostaną doliczone do wirtualnego konta Klienta w sklepie PIN-UPS.PL, z którego środki zostaną pobrane przy kolejnej transakcji. Klient jest uprawniony do wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na wirtualnym koncie w ciągu roku od nabycia karty.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z pkt VIII ust. 6 poniżej, zwrot ceny Produktu, nabytego przy wykorzystaniu karty podarunkowej, dokonywany jest na wirtualne konto Klienta w sklepie PIN-UPS.PL.

VIII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie PIN-UPS.PL które, są produkowane na indywidualne zamówienie / szyte na miarę według indywidualnych wymiarów podanych przez Klienta. Zdjęcia Produktów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie / szyte na miarę według indywidualnych wymiarów podanych przez Klienta nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. PIN-UPS jako sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221c. za wady Produktu nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Każdy Produkt kupiony w sklepie PIN-UPS.PL może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową. Produkt może być reklamowany jeżeli nie odpowiada złożonemu przez Klienta zamówieniu lub jest nienależycie wykonany.
 4. Zwroty można złożyć drogą pocztową z informacją o tym oraz odesłanie Produktu do 14 dni od otrzymania towaru  oraz dowodem zakupu na adres: ?PIN-UPS Magda Żabicka gagalo z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin, z dopiskiem: Zwrot PIN-UPS.PL?.
 5. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt PIN-UPS nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją dostępną na metce każdego Produktu oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych, wypadków losowych oraz naturalnego zużycia.
 7. PIN-UPS nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu i prawo do odstąpienia nie obowiązuje, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 8. Reklamowany Produkt musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych warunków bezpieczeństwa higienicznego może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
 9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (tj. kolorystyka, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 10. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że PIN-UPS zaproponuje naprawę Produktu albo wymianę na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez PIN-UPS usunięcia wady, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od PIN-UPS.PL nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
 11. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep PIN-UPS.PL przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i formularzem ?Reklamacja?. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta będzie niemożliwy albo wymagałby od PIN-UPS.PL nadmiernych kosztów, PIN-UPS.PL zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, PIN-UPS wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład materiału), PIN-UPS zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu lub obniży cenę.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)

IX. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach i nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez PIN-UPS treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. ?checkbox?) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na: –  gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez PIN-UPS dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, –  otrzymywanie od PIN-UPS informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. –  PIN-UPS, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. –  Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail. –  Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej PIN-UPS

X. Pozostałe

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu PIN-UPS.PL jest ?PIN-UPS Magda Żabicka – Gągało? z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin, nip 955 209 26 77
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie PIN-UPS.PL są przetwarzane przez PIN-UPS wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu PIN-UPS.PL, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu PIN-UPS.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez sklep PIN-UPS.PL.
 4. Do Umowy sprzedaży Produktów w sklepie PIN-UPS.PL stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu PIN-UPS.PL.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. PIN-UPS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu PIN-UPS.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu PIN-UPS.PL.
 8. PIN-UPS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu PIN-UPS.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu PIN-UPS.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu PIN-UPS.PL, jak również ich modyfikacji.
 9. PIN-UPS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu PIN-UPS.PL, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. PIN-UPS nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu PIN-UPS.PL spowodowane awarią sieci Internet.
 10. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu PIN-UPS powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu PIN-UPS.PL.
 11. PIN-UPS informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie PIN-UPS.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu PIN-UPS.PL